Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Để nguyên - tên gọi một mùa
Ngát xanh ngô lúa khi đưa huyền vào.
Chữ gì bạn đoán xem nào?
(Là chữ gì?)