Câu đố về các loại bánh:

Mình đỏ mà mặc áo xanh
Lại đem đai bạc quấn quanh thân mình
Tránh nơi lễ Phật đọc kinh
Hầu trong quân tử bóc mình ra chơi?
(Là bánh gì?)