Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Ruộng đâu lại ở trên trời
Gieo thóc, cấy lúa cày bừa đêm đêm?

Đố là gì?