Câu đố về thực vật, hoa quả:

Mình dài một trường
Lá phượng đuôi công
Chặt đầu nối dõi tổ tông
Ruột mật ngọt lòng thiên hạ.
(Là cây gì?)