Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đèo gì tên một quả ăn
Khi sống có nải, có buồng chung nhau?