Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Vua nào gian khổ chẳng sờn
Mười năm nếm mật, nằm gai diệt thù?