Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Mặt mẹ tươi đẹp như hoa 

 

Mười lăm ra phố, ba mươi ở nhà?

Đố là gì?