Trên bờ lạch bạch chậm ghê
Ao  hồ lướt nhẹ hả hê suốt ngày.

Trên bờ lạch bạch chậm ghê Ao  hồ lướt nhẹ hả hê suốt ngày.