Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Mắt anh trông thấy mọi bề
Tôi đây cũng mắt, thấy giề đất đen?