Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Cửa gì tên đất nước ta
Bao đời anh dũng, kiên trung, oai hùng?