Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Lụa là gấm vóc xông hương
Không anh, thiếu chị cũng đồ bỏ đi?