Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Lòng tôi có đất có trời
Có câu nhân nghĩa, có người hiếu trung.
Mỗi khi muốn ngắm, muốn dùng
Thì tôi lại mở cõi lòng cho xem.
(Là cái gì?)