Câu đố về thực vật:

Trèo lên cây hái chùm hoa
Mùa xuân trở xuống vườn cà tìm xuân
Là hoa gì?