Con gì ca hát có mùa,
Hễ nghe thấy tiếng là mùa hè sang.

Con gì ca hát có mùa, Hễ nghe thấy tiếng là mùa hè sang