Đố ai:

Lên ba chưa biết mỉm cười
Nghe tin giặc dữ cất lời nói ngay
Thoắt thành tráng sỹ ra tay
Giúp dân cứu nước rồi bay về trời?