Đố ai:

Lấy non ngàn làm chiến khu
Ba mươi năm ấy kẻ thù thất kinh
Hy sinh khi nghiệp chưa thành
Hùm thiêng Yên Thế lưu danh muôn đời?