Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Ông chi, ai muốn qua sông
Bắc loa tay réo, gọi ông ới ơi?