Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông nào đổ lệ căm hờn.
Giận người chia cắt giang sơn hai miền?

Đố là sông gì?