Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Là vua nữ ở nước ta
Đưa ngôi nhà Lý, chuyển qua nhà Trần?