Câu đố những gì:

Là trái vừa trắng vừa hồng
Vừa chua vừa ngọt trong lòng rỗng không
Là cái người xưa thường dùng
Để răn lũ trẻ bảo không nghe lời?