Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Là người khai mở tiền Lê
Xuất thân “Thập đạo tướng quân” Đinh triều?