Câu đố về các phương tiện giao thông vận tải:

Tôi đây hỏi hết anh hùng
Chim chi một cánh dạo cùng nước non?
(Là gì?)