Câu đố lá gì:

Lá gì biết thẹn, lạ thay
Hễ ai chạm đến ngủ ngay tức thì?