Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Lạ chưa nào thấy cánh đâu
Vậy mà trên khắp địa cầu nhẹ bay
Sống là bay mãi tháng ngày
Vui, buồn bao chuyện nặng đầy trong tôi.
(Là gì?)