Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Là chim lo líu trên cành
Lại còn têm miếng trầu xanh cho bà.
Theo trâu cày ruộng đồng xa
Tên quê thân thuộc mà ba vật dùng.
(Là những gì?)