Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Kia hồ Trí Nguyên, nọ Hòn Chông
Này đây Đại Lãnh, Thiên Thai nơi nào?