Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Khuôn mặt tuy chẳng đẹp trai
Tài cao học rộng, khó ai sánh bằng
Đi sứ - chức lớn được thăng
Trạng nguyên lưỡng quốc, đời hằng ngợi ca?