Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Không sông, không biển, chẳng hồ
Bụng chứa đầy nước, tưới tiêu ruộng đồng?

Đố là gì?