Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Cây cao muôn trượng ngàn trùng
Mưa thì hoa héo, nắng ròng hoa tươi.
(Là gì?)