Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Không sóng bạc đầu, chẳng sóng lăn tăn
Ầm ầm cuốn mat thuyền ghe, cửa nhà?

Đố là gì?