Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Đuốc trời lóe sáng thật nhanh 

 

Liếc qua, nhìn lại, em đà biệt tăm?