Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Không sơn mà đỏ 

Không lửa mà nóng 

Nắng thì có mặt 

 

Mưa lặn mất tăm?

Đố là gì