Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đảo gì ở tận biển xa
Phan Thiết là bạn, vừa sang lại giàu?