Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Bốn chân mà chỉ ở nhà
Khi nào khách tới kéo ra mời ngồi.
(Là cái gì?)