Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Nhà xanh lại đóng đố xanh
Ở giữa trồng hành, thả lợn vào trong.
(Là gì?)