Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Không lưỡi cũng gọi là con
Đây với năm tháng chỉ dồn ra khơi.
(Là con gì?)