Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Đố ai đánh Tống bình Chiêm
Ba ngày phá vỡ Khâm - Liêm hai thành
Ung Châu đổ nát tan tành
Mở đầu Bắc phạt uy danh vang lừng?