Câu đố về vật dụng:

Mặt tôi lắm dáng nhiều hình
Có mười hai số in hình không phai
Đêm ngắn cho chí ngày mai
Thời gian trôi mãi trôi hoài qua tôi
Là cái gì?