Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Khi thế thủ, khi tấn công
Có sông, có nước mà không có đò.
Ngựa xe đi lại tự do
Đôi voi thì chỉ quanh co giữ nhà.
(Là cái gì?)