Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Khi im thì ở ngang nhau
Khi nào chuyển động trước sau nhịp nhàng.
Quên mình mà chẳng khoe khoang
Âm thầm đi khắp dọc ngang trăm miền.
(Là gì?)