Câu đố về động vật:

Khi đi đội cả nhà đi
Khi về đóng cửa từ bị mà nằm.
(Là con gì?)