Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Khen rằng giỏi lặn giỏi bơi
Chèo thuyền giăng lưới như chơi giỡn mà?