Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Không vua thế gọi là gì
Núi nào Trịnh - Nguyễn một thời xưng danh?