Câu đố về động vật:

Khen ai dạ sáng như đèn
Tối trời như mực biết bạn quên mà mừng
(Là con gì?)