Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Hùm Thiêng Yên Thế oai hùng
Phất cờ khởi nghĩa ở vùng Lạng Giang
Khi mai phục, lúc trá hàng
Khiến quân giặc Pháp hoang mang điên đầu?