Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Còn bé cong như chiếc sừng
Lớn lên tròn tựa một vầng sáng trong.
Về già lại hóa sừng cong
Mỗi tháng một vòng quanh trái đất chơi.
(Là gì?)