Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Thứ gì ngựa chạy tên bay
Ai mà chậm bước, mai sau tiếc hoài?

Đố là gì?