Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Cũng vẽ, cũng thảo như ai
Bút đâu không thấy, ngoài anh chuột bò?