Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Hồng nhan, mệnh bạc, đa truân
Chính danh “Bà Chúa Thơ Nôm” nước nhà?