Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Chàng đi thiếp ở lại nhà
Núi gì đứng đó bao năm chờ chồng?